Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming tot afwijking, zijn onderhavige algemene voorwaarden van toepassing op alle contractuele relaties tussen enerzijds WP Hotels & Events BVBA en anderzijds de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die beroep heeft gedaan op de diensten en producten van WP Hotels & Events BVBA en zijn officieel erkende (door)verkoop websites, hierna de klant genoemd.

2. Bij het bevestigen van de bestelling verklaart de klant van deze algemene verkoopsvoorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst tussen partijen, kennis te hebben genomen en deze te aanvaarden. De toepassing van deze algemene verkoopsvoorwaarden vormt een bepalende toestemmingsvoorwaarde voor Strandbars.com. Het gebruik van het materiaal, de programma’s, de interface en van de website van Strandbars.com en de inhoud ervan impliceert automatisch dat deze algemene voorwaarden worden aanvaard.

3. Strandbars.com handelt in de hoedanigheid van dienstverlener voor organisatoren van strandbars en kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de zetelopstelling en de mogelijke wijzigingen van datum, plaats, prijs, noch voor de sluiting op een bepaalde datum. De persoon of vennootschap die de bestelling uitvoert wordt als enige verantwoordelijk geacht voor de boeking en de betaling van deze laatste. Zelfs al wordt de bestelling uitgevoerd voor een derde. De tickets kunnen niet worden doorverkocht aan derden noch worden geschonken aan derden in het kader van een commerciële relatie zonder schriftelijke toestemming van WP Hotels & Events BVBA. De toegangskaart voor een strandbar kan niet worden terugbetaald, zelfs niet in geval van verlies of diefstal, noch teruggegeven, noch omgeruild.

4. De tickets worden geboekt op het ogenblik van de definitieve bevestiging van de boeking. Zij worden ENKEL verstuurd na ontvangst van betaling en dit binnen het uur na ontvangst van de betaling. De boeking wordt geannuleerd door Strandbars.com indien de betaling niet binnen de 10 minuten gebeurt. Deze termijn zal strikt toegepast worden bij een naderende uitverkoop van een evenement of van de geboekte prijscategorie. De BTW en eventuele taksen zijn steeds ten laste van de klant.

5. De enige aangeboden verzendmethode is per e-mail. De verzending per e-ticket is gratis. De orderverwerking bedraag €2,00 op het bedrag per ticket. Voor de opmaak van een factuur van het order wordt er een administratie fee aangerekend van €4,50.

6. Het bedrag van de verkoop kan worden geïnd zonder transactiekosten via de volgende betaalmiddelen; ofwel via Bancontact of creditcard.

7. De koper verbindt zich ertoe dat de persoonsgegevens die zijn opgegeven in het identificatieformulier op de website bij de bestelling van de tickets, juist en volledig zijn. WP Hotels & Events BVBA behoudt zich het recht voor om de bestelling te weigeren of te annuleren in geval van verdenking van fraude.

8. Persoonsgegevens worden verzameld voor de goede uitvoering van het verkoopcontract en kunnen worden bijgehouden om de goede werking van de dienst van Strandbars.com te garanderen en/of de goede uitvoering van het contract aan te tonen. Deze laatste kunnen eveneens worden gebruikt door Strandbars.com en haar moederbedrijven en filialen, alsook worden doorgegeven aan derden (niet uitputtende lijst; mediagroep, organisator, promotor, ‘venue’,…) die contractueel verbonden zijn met Strandbars.com voor marketingdoeleinden. Elke koper die zijn identiteit kan bewijzen heeft het recht om toegang te krijgen tot zijn persoonsgegevens, de gegevens te wijzigen en om het gebruik van persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden niet toe te laten door middel van een schriftelijk en ondertekend verzoek naar het e-mailadres info@strandbars.com, ofwel per post naar postadres van Strandbars.com, p/a Langestraat 61, 8370 Blankenberge overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, en overeenkomstig het koninklijk besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Hij heeft eveneens het recht om het verzenden van reclame per elektronische post niet toe te laten door middel van een schriftelijk verzoek via voormelde kanalen, overeenkomstig artikel XII.13, §2 van het Wetboek van Economisch recht.

9. Deze algemene verkoopsvoorwaarden regelen alle aspecten van de contractuele relatie tussen Strandbars.com en de koper, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de koper. Elke wijziging, afwijking of toevoeging aan deze algemene verkoopsvoorwaarden moet schriftelijk worden overeengekomen. Stransbars.com heeft het recht om op ieder ogenblik en zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, de inhoud van de algemeen verkoopsvoorwaarden en van de sites www.strandbars.com, www.strandzetel.be, www.strandbarskust.be te wijzigen. De wijzigingen zijn van toepassing vanaf het ogenblik dat ze worden gepubliceerd op de website, tenzij anders overeengekomen.

10. Algemene verkoopsvoorwaarden betreffende de e-tickets: Het e-ticket, eens het is afgedrukt op wit papier, is de enige toegangskaart voor de strandbar. De afdruk moet perfect zijn, alle onderdelen moeten leesbaar zijn zonder dat enige verwarring mogelijk is. Als dit niet het geval is, zal de toegang tot de strandbar worden geweigerd. Elke ticketnummer komt overeen met één enkele toegangskaart. Het e-ticket zal worden gecontroleerd aan de ingang van de strandbar. Indien hetzelfde ticketnummer verschillende keren wordt getoond, zal enkel het eerst getoonde ticket tijdens de controle toegang geven tot de strandbar. Elke poging tot misbruik, namaak of fraude kan leiden tot gerechtelijke vervolging.

11. Strandbars.com garandeert de echtheid van het ticket voor zover dit laatste is aangekocht op de site Strandbars.com. Men mag bijgevolg geen enkele aanbieding afkomstig van derden, of via andere websites aanvaarden. Het ticket zal niet worden terugbetaald, noch omgeruild.

12. WP Hotels & Events kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten in de door de organisator van een strandbar via haar diensten gedane, aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven.

13. In het geval één van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig of ongeldig zou worden verklaard, verbinden de partijen zich ertoe de nietige of niet-afdwingbare clausule te vervangen door de best passende clausule opdat de gemeenschappelijke bedoeling van partijen wordt vervuld. Enkel het nietige deel van de bepaling wordt geschrapt hetgeen geen afbreuk doet aan geldigheid van de overige bepalingen indien deze kunnen blijven voortbestaan.

14. De relatie tussen koper en Strandbars.com is enkel onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement van Brussel bevoegd. Partijen aanvaarden in hun onderlinge relaties uitdrukkelijk elektronische middelen (e-mail, fax,…) als bewijsmiddel.